top of page

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten, die worden verstrekt aan M.V. Hazekamp, h.o.d.n. Cap Debitum, gevestigd in Delden (Gemeente Hof van Twente) aan de De Peppelaar 42 (7491 DK), verder ook te noemen “Gebruiker”, alsmede op de rechtsbetrekkingen, die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van derden, die direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.
3. Het bepaalde in artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De opdracht omvat de bevoegdheid, om namens en voor rekening van Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.
4. Gebruiker spant zich in om de opdracht te volbrengen, maar garandeert niet, dat de opdracht kan worden volbracht.
5. Gebruiker is gerechtigd de opdracht wegens gewichtige redenen op te zeggen in het geval Opdrachtgever hem naar objectieve maatstaven onverantwoorde aanwijzingen voor de uitvoering van de opdracht geeft en Opdrachtgever, nadat hem is meegedeeld waarom die aanwijzingen onverantwoord zijn, toch hieraan vasthoudt.
6. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, rust haar aansprakelijkheid ten gevolge of naar aanleiding van de opdracht of de uitvoering hiervan tevens op ieder, die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is. Artikel 2:11 BW is van overeenkomstige toepassing.
7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden ten gevolge of naar aanleiding van de opdracht of de uitvoering hiervan en Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken ter zake van derden, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker zelf. Deze uitsluiting en vrijwaring gelden eveneens voor de eventuele hulppersonen en ondergeschikten, die door opdrachtnemer bij deze overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn.
8. Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen één jaar, nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.

Algemene voorwaarden: FAQ

Download onze algemene voorwaarden voor latere kennisneming:

Algemene voorwaarden: Bestanden
bottom of page